Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden versie 2021-1

ALGEMENE VOORWAARDEN van PC Westlandservice, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27283883.

Artikel 1    Toepasselijkheid voorwaarden

1.1                  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PC Westlandservice, hierna gezamenlijk te noemen "PC Westlandservice" en alle overeenkomsten waarbij PC Westlandservice partij is.

1.2             Door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.


Ar
tikel 2    Aanbiedingen en prijzen

2.1             Door PC Westlandservice gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven binden PC Westlandservice niet en gelden slechts als  een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.2                   Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anderszins is vermeld.

2.3                  PC Westlandservice is gerechtigd gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijzen te

verhogen. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst tegen de datum dat de prijsverhoging

ingaat, op te zeggen.

2.4                  Indien zich een verhoging van de door PC Westlandservice te maken kosten voordoet die

niet op grond van een overeenkomst voor rekening van de wederpartij is en waarop PC Westlandservice geen invloed kan uitoefenen, kan PC Westlandservice ingeval een periode

van drie maanden na aanvang van de overeenkomst is verstreken, de prijs verhogen. Indien

deze verhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs kunnen partijen de

betreffende overeenkomst beëindigen met dien verstande dat wederpartij gehouden is PC Westlandservice te betalen voor het reeds door PC Westlandservice geleverde en/of reeds

ingekochte en zonder dat partijen jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

2.5                  Bij overschrijden van de (web)ruimte en excessief gebruik van dataverkeer, zullen deze worden

doorbelast ( 0,20 per MB dataverkeer p.m., 1,00 per MB webruimte/mail p.m.).


Ar
tikel 3    Totstandkomen van een overeenkomst

3.1              Een overeenkomst komt onder meer via de website van PC Westlandservice tot stand nadat op basis van de uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht op de website door wederpartij een opdracht is verstrekt, door PC Westlandservice deze opdracht is aanvaard én deze aanvaarding voor wederpartij toegankelijk is, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. PC Westlandservice reageert zo spoedig mogelijk. PC Westlandservice is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat PC Westlandservice de opdracht aanvaardt.

3.2                  Indien wederpartij niet alle door PC Westlandservice gevraagde gegevens verstrekt, is PC Westlandservice gerechtigd naar eigen goeddunken de opdracht te aanvaarden of te weigeren. Indien zij de opdracht aanvaardt is artikel 5 lid 2 van toepassing met betrekking tot eventueel extra te verrichten werkzaamheden.

3.3                  PC Westlandservice is na verzending van de opdracht niet verplicht invoerfouten te laten

inzien en te laten herstellen door wederpartij. Voor zover het persoonsgegevens betreft wordt

opgemerkt dat er wel degelijk de mogelijkheid bestaat voor betrokkene om zijn/haar gegevens

te corrigeren.


Ar
tikel 4    Aard verbintenissen, uitvoering

4.1                  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn alle verbintenissen van PC Westlandservice

                  voortvloeiend uit een overeenkomst inspanningsverbintenissen.              

4.2                  PC Westlandservice is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar

verbintenissen.

4.3                  PC Westlandservice onthoudt zich het controleren van de inhoud van de website van

wederpartij, het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van wederpartij, dan wel enige

andere controle ter zaken van het gebruik van de door haar aan wederpartij aangeboden

dienstverlening, tenzij PC Westlandservice hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke

uitspraak gehouden is, dan wel indien wederpartij handelt of wordt vermoed te handelen in strijd

met artikel 12.2 tot en met 12.4 van deze voorwaarden.

4.4                  Alle door PC Westlandservice ter beschikking gestelde domeinnamen en webhosting, staan

onder licentie van PC Westlandservice.


Ar
tikel 5    Termijnen

5.1              Door PC Westlandservice opgegeven leveringstermijnen binden PC Westlandservice niet.

PC Westlandservice zal zich ervoor inspannen de overeengekomen leveringstermijnen te

behalen, maar kan daar niet voor instaan. Door het enkele overschrijden van een

leveringstermijn komt PC Westlandservice niet in verzuim en heeft de wederpartij mitsdien

geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.

5.2                  Wederpartij is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door PC

Westlandservice mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke

gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat

wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt wederpartij een vergoeding aan PC Westlandservice op basis van de door haar gehanteerde tarieven.


Ar
tikel 6    Technische uitvoering

6.1                  PC Westlandservice is altijd gerechtigd de door haar gebruikte hostingleverancier, apparatuur, programmatuur en werkwijze te wijzigen. PC Westlandservice wordt daardoor jegens wederpartij niet aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk door wederpartij geleden schade. PC Westlandservice zal aanpassingen die inspanningen van wederpartij noodzakelijk maken een redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd op haar website publiceren. PC Westlandservice zal het bestaan van deze aanpassingen per email of brief

aan wederpartij melden.

6.2                  PC Westlandservice is op dezelfde voet als in het voorgaande bepaald, gerechtigd de

toegangscodes en usernames van wederpartij te veranderen met dien verstande dat deze

wijzigingen -indien en voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is- vijf dagen voordat deze

wijzigingen ingaan, uitsluitend per email of brief aan wederpartij zullen worden medegedeeld.

6.3                  PC Westlandservice is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen

gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband

enige schadevergoeding of kosten aan wederpartij verschuldigd te zijn.

6.4                  PC Westlandservice is gerechtigd doch niet verplicht al die technische maatregelen te nemen

die ervoor zorg dragen dat wederpartij zich aan de overeengekomen technische specificaties

houdt en/of andere verbintenissen naleeft. Indien wederpartij gehouden is (reclame)uitingen van

PC Westlandservice op de homepage of elders op zijn site te tonen, is PC Westlandservice

gerechtigd deze uitingen zelf te plaatsen en verwijderingen daarvan of het onzichtbaar maken daarvan, ongedaan te maken. Eventuele schade ontstaan bij het verrichten van deze handelingen komt voor rekening van wederpartij.

 

Artikel 7    Gegevensbescherming

7.1              PC Westlandservice legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de wederpartij, mede door het gebruik van de dienstverlening door wederpartij, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om wederpartij op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van haar producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht PC Westlandservice rekening te houden met voorkeuren van wederpartij.

7.2                  De wederpartij heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen indien en voor zover betreffende gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of

anderszins in strijd zijn met de Nederlandse privacywetgeving. Verzoeken dienen schriftelijk aan

PC Westlandservice te worden gedaan.

7.3                  PC Westlandservice zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in

overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of wederpartij haar daartoe

toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke

verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een

aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens

derden. Indien PC Westlandservice op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande

verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting

niet bestond, is PC Westlandservice niet aansprakelijk voor de daardoor bij wederpartij

ontstane schade.

7.4                  Voor alle actieve klanten van PC Westlandservice is onze Algemene

verwerkingsovereenkomst van toepassing, welke in de laatste versie is te downloaden op onze

website. Op verzoek kan een aparte (individuele) overeenkomst

worden afgesloten.


Ar
tikel 8    Auteursrecht en overige rechten van intellectuele eigendom

8.1                  Alle intellectuele eigendomsrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, (website)ontwerpen, rapporten of anderszins, door PC Westlandservice ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij PC Westlandservice of haar licentiegevers.

8.2                  Wederpartij zal merken, handelsnamen, andere aanduidingen van intellectuele eigendom en/of identificatienummers en dergelijke niet van het geleverde of ter beschikking gestelde verwijderen.

8.3                  PC Westlandservice vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter beschikking is gesteld, dan wel wordt gebruikt in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst, inbreuk maakt op een in Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom. Indien een hier bedoelde actie door een derde wordt ingesteld, heeft PC Westlandservice het recht het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen of te vervangen door een gelijkwaardig product. De in dit lid bedoelde vrijwaring vervalt wanneer wederpartij niet binnen 14 werkdagen nadat zij van een dergelijke actie van een derde kennis heeft genomen, die actie schriftelijk aan PC Westlandservice meldt. Wederpartij zal alle benodigde volmachten en informatie aan PC Westlandservice verstrekken, alsmede  relevante stukken onverwijld aan PC Westlandservice

ter hand stellen en alle medewerking  verlenen  om PC Westlandservice in staat te stellen zich,

zo nodig in naam  van wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

PC Westlandservice Internetservice zal met uitsluiting van ieder ander gerechtigd zijn de wijze van

verweer te bepalen,  eventuele schikkingsonderhandelingen te voeren en indien gewenst een

vaststellingsovereenkomst te sluiten, danwel in een gerechtelijke procedure verweer te voeren.

 

Artikel 9    Gebruiksrechten

9.1                  Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins berusten uitsluitend bij PC Westlandservice of haar licentiegevers.

9.2                  Wederpartij verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins, door PC Westlandservice ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, indien en voor zover uitdrukkelijk bepaald in onderhavige voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegekend.

9.3                  Tenzij schriftelijk anders bepaald, mag wederpartij door PC Westlandservice geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, websiteontwerpen of ander materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, slechts gebruiken op één werkstation en uitsluitend binnen en ten behoeve van zichzelf  of van de eigen organisatie. Dit gebruik is een gebruik in object-code en is onderworpen aan de bepalingen van de overeenkomst en deze voorwaarden en aan de licentievoorwaarden van de leveranciers van niet door PC Westlandservice vervaardigde programmatuur. Indien en voorzover PC Westlandservice programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins door derden ontwikkeld of opgesteld aan wederpartij ter beschikking stelt of levert, zullen daarvoor de gebruiksrechten gelden, waaronder mede begrepen beperkingen voor wat betreft het gebruik, als bepaald in de voorwaarden van die derden, met terzijdestelling van hetgeen bepaald is in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Wederpartij aanvaardt bedoelde gebruiksrechten van derden.

9.4                  Indien wederpartij zonder schriftelijke toestemming van PC Westlandservice de geleverde werken gebruikt in strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan PC Westlandservice een vergoeding toe van drie maal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik met een minimum van 500,00 euro (zegge: vijfhonderd euro), onverminderd  het recht van PC Westlandservice de volledige door haar geleden schade te vorderen.


Ar
tikel 10 Aansprakelijkheid

10.1               Wederpartij dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. PC Westlandservice is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.

10.2               Anders dan haar herstelverplichting, zoals omschreven in artikel 10.4 en 10.5 is PC Westlandservice niet aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, een jegens wederpartij gepleegde onrechtmatige daad of anderszins, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van het bestuur of tot de leidinggevenden van PC Westlandservice behorende personen, welke aansprakelijk is beperkt tot een maximum van het bedrag van de opdracht. Aansprakelijkheid van PC Westlandservice voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3               Mocht, onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, enige aansprakelijkheid van PC Westlandservice worden aangenomen, dan is de vergoedingsplicht van PC Westlandservice beperkt tot de vergoeding waarop PC Westlandservice voor het door haar geleverde recht heeft terzake van de dienst, levering van een zaak of verstrekking van rechten, waaruit de schade is ontstaan, met dien verstande dat indien er sprake is van een overeenkomst met een duur van meer dan een maand, de aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding die wederpartij over één maand verschuldigd is.

10.4               Eventuele fouten in het geleverde dient wederpartij binnen 8 (acht) werkdagen schriftelijk aan PC Westlandservice te melden. Indien niet of niet tijdig wordt gemeld, vervalt het recht tot één van de herstelverplichtingen genoemd in artikel 10.5.

10.5               De wederpartij is gehouden alle medewerking te verlenen aan het door PC Westlandservice in te stellen onderzoek naar de klacht. Indien en voor zover PC Westlandservice van oordeel is dat de wederpartij correct, terecht en tijdig heeft geklaagd, dan zal PC Westlandservice, zulks te harer keuze, ofwel de dienst alsnog op juiste wijze leveren, ofwel de wederpartij een korting op de prijs verlenen, ofwel de wederpartij terzake voor enig bedrag crediteren. Door de voldoening door PC Westlandservice aan een van deze herstelverplichtingen zal PC Westlandservice jegens de wederpartij geheel en al zijn gekweten en niet tot verdere vergoeding zijn gehouden.

10.6               De in dit artikel opgenomen bedingen  die de aansprakelijkheid respectievelijk de vergoedingsverplicht van PC Westlandservice beperken, worden mede gemaakt ten behoeve van derden die door PC Westlandservice ter uitvoering van haar overeenkomst met de wederpartij worden ingezet. Deze derden kunnen derhalve direct een beroep op deze bepalingen doen. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen, gelden voor de totale aansprakelijkheid van PC Westlandservice en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

10.7               De eventuele aansprakelijkheid van PC Westlandservice voor producten van derden, waaronder mede begrepen hetgeen genoemd in artikel 9.3 van deze algemene voorwaarden, zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op betreffende derde of derden verhaalbaar zal blijken.


Ar
tikel 11 Positie wederpartij

11.1               Wederpartij garandeert PC Westlandservice dat (het uitvoeren van) de door hem aan PC Westlandservice verstrekte opdracht, noch de feitelijke en/of rechtshandelingen die wederpartij met gebruikmaking van de diensten van PC Westlandservice verricht, noch de registratie en inwerkingstelling van zijn domeinnaam, noch de programmatuur en/of het overige  materiaal en/of informatie ten behoeve van of vermeld op haar website, inbreuk maakt op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel, onverschillig uit welk rechtstelsel afkomstig. Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voorkomend uit regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens, E-commerceregelgeving, consumentenbescherming en fiscale regelgeving.

11.2               Indien PC Westlandservice reden heeft aan te nemen dat sprake is van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedrag van wederpartij, dan wel indien zij hiervan kennis neemt, is zij gerechtigd haar dienstverlening geheel of ten dele op te schorten totdat wederpartij tot tevredenheid van PC Westlandservice aantoont dat hiervan geen sprake was dan wel totdat in rechte komt vast te staan dat daarvan geen sprake was. PC Westlandservice is door deze opschorting nimmer aansprakelijk voor door wederpartij terzake de opschorting geleden schade, ook indien achteraf blijkt dat de opschorting door PC Westlandservice ten onrechte geschiedde.

11.3           Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van

wederpartij, is PC Westlandservice gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op

te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal

PC Westlandservice haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.

11.4               De verbintenissen van wederpartij, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen

vergoeding, blijven  in stand gedurende de periode dat PC Westlandservice haar

dienstverlening opschort.

11.5           Wederpartij vrijwaart PC Westlandservice terzake van enige actie van derden of van het

bevoegd gezag terzake de in dit artikel opgenomen bepalingen. Wederpartij is aansprakelijk

voor de volledige eventueel door PC Westlandservice geleden of te lijden schade en kosten,

waarin begrepen de volledige kosten van juridische bijstand van PC Westlandservice.

11.6               Wederpartij is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het aangaan van overeenkomsten met

derden ten behoeve van het verrichten van betalingen via Internet, zoals, maar niet beperkt tot,

banken en creditcard maatschappijen, ook indien de functionaliteit ten behoeve van dergelijke

betalingen in de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur is opgenomen. PC Westlandservice is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk.


Ar
tikel 12 Acceptable use policy

12.1               Wederpartij zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.

12.2            Wederpartij zal andere gebruikers bij diens gebruik van het internet of internetfaciliteiten op generlei wijze hinderen of schade toebrengen.

12.3            Het is wederpartij niet toegestaan de systemen van PC Westlandservice (en haar hosting leveranciers) te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de alsdan geldende wet- en regelgeving, de netiquette (de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet), de voorschriften van de Reclamecode Commissie, de overeenkomst en deze voorwaarden. In het bijzonder is het wederpartij niet toegestaan onder meer de volgende handelingen en gedragingen te verrichten:

12.3.1         Het zonder toestemming gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, systemen, netwerken, databanken of software van derden, alsmede het zonder toestemming veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen;

12.3.2         Het zonder toestemming (trachten te) onderzoeken of testen van de kwetsbaarheid van systemen of netwerken van derden of het doorbreken van de beveiliging van die systemen of netwerken;

12.3.3           Het inbreuk plegen op werken die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten of

andere rechten van derden, zoals auteursrecht, merkenrecht of databankenrecht, of anderszins

in strijd handelen van intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;

12.3.4           Het verzenden van spam, waaronder begrepen is het zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de ontvanger (waarbij de bewijslast op wederpartij rust), verzenden van ongevraagde of ongewenste bulk e-mail berichten of kettingbrieven, het versturen van mailbombs, het laten volstromen van een e-mailsysteem, het trachten systemen of netwerken te overbelasten, daaronder begrepen spam die via een andere provider wordt verstuurd;

12.3.5           Het crren, introduceren of verspreiden van computervirussen;

12.3.6           Het (seksueel) intimideren of anderszins last vallen van andere gebruikers van het internet en

het verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch

onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan

materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht

op de persoonlijke levenssfeer en / of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een

uiting is van of aanzet tot discriminatie;

12.3.7           Het zodanig gebruik maken van de diensten van PC Westlandservice dat daardoor de juiste

werking van de systemen van PC Westlandservice of van derden wordt verhinderd, dan wel

dat daardoor andere gebruikers van de diensten van PC Westlandservice worden gehinderd

respectievelijk belemmerd.

12.4            Voorts is het wederpartij verboden e-mails met het oog op direct marketing te verzenden waarbij

de identiteit van de afzender namens wie de communicatie plaatsvindt wordt gemaskeerd of

verborgen of zonder dat een geldig adres wordt vermeld waaraan de ontvanger een verzoek tot

beëindiging van dergelijke communicatie kan richten.

12.5            Indien en zolang wederpartij in strijd handelt met het bepaalde in de artikelen 12.2 tot en met

12.4 van deze voorwaarden, is PC Westlandservice gerechtigd zonder nadere aankondiging

en met onmiddellijke ingang de aan wederpartij verstrekte toegang tot de website en/of

informatie buiten gebruik te stellen of te verwijderen, dan wel anderszins onmogelijk te maken,

haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en/of de

storingveroorzakende gedragingen van wederpartij te beëindigen, een en ander zonder

daarvoor schadeplichtig te worden. Bovendien is PC Westlandservice in dat geval gerechtigd,

indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke

ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen  onverminderd het recht van PC Westlandservice

om schadevergoeding te vorderen, en zonder dat een recht op schadevergoeding van

wederpartij jegens PC Westlandservice ontstaat.

12.6               Wederpartij vrijwaart PC Westlandservice tegen alle aanspraken van derden ter zake van

schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de door PC Westlandservice aan de wederpartij aangeboden dienstverlening, dan wel door het anderszins

niet nakomen  door wederpartij van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze

voorwaarden.


Ar
tikel 13 Toegangscodes

13.1           Wederpartij dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan wederpartij verzonden toegangscodes en dient deze doelmatig te beveiligen.

13.2            Wederpartij dient het feit dat hij de toegangscodes niet meer bezit of dat derden deze mede bezitten, onmiddellijk aan PC Westlandservice te melden.

13.3               Wederpartij is aansprakelijk voor schade ontstaan doordat aan wederpartij verzonden toegangscodes niet in het bezit van wederpartij zijn of in het bezit van derden komen, ook indien dit gebeurt tijdens het verzenden per post van deze codes aan wederpartij. Wederpartij is aansprakelijk voor gebruik van zijn toegangscodes door derden.

 

Artikel 14 Betalingen

14.1               Wederpartij betaalt binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen.

Indien geen betalingstermijn is vermeld, geschiedt de betaling door wederpartij binnen 8 dagen

na factuurdatum.

14.2            Tenzij anders overeengekomen, geschieden betalingen bij duurovereenkomsten altijd

voorafgaand aan de aanvang van een periode van dienstverlening.

14.3               Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. Wederpartij is niet gerechtigd zijn

betaling op te schorten ingeval wederpartij een vordering op PC Westlandservice bezit of

pretendeert.

14.4               PC Westlandservice is altijd gerechtigd wederpartij tussentijds en/of op basis van

voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door wederpartij te verlangen.

14.5               Bij niet (tijdige) betaling zal wederpartij zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in

verzuim zijn.

14.6               Indien wederpartij in gebreke  is, is wederpartij over het verschuldigde een rente verschuldigd

gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2 % per jaar. Tevens is wederpartij alsdan

incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% over het door wederpartij verschuldigde met

een minimum van 250,00 (tweehonderdvijftig euro).

14.7               Indien PC Westlandservice kosten heeft moeten maken, welke kosten PC Westlandservice

in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven

incassokosten, dient wederpartij ook deze kosten aan PC Westlandservice te betalen.


Ar
tikel 15 Duur van een overeenkomst

15.1             Een overeenkomst voor betaalde diensten wordt, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen , aangegaan voor een periode van bepaalde tijd van twaalf maanden en, behoudens opzegging, telkenmale van rechtswege met de periode waarvoor deze aanvankelijk is aangegaan verlengd. Een al dan niet verlengde overeenkomst voor bepaalde tijd kan door wederpartij en door PC Westlandservice slechts schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de al dan niet verlengde looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van drie

maanden.

15.2            Een overeenkomst voor betaalde diensten voor onbepaalde tijd kan door wederpartij en door

PC Westlandservice slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een

opzegtermijn van drie maanden. Indien wederpartij een vergoeding betaalt over een periode die

groter is dan drie maanden, is wederpartij niet gerechtigd tot restitutie van het reeds betaalde

en/of tot korting op het nog verschuldigde.


Ar
tikel 16 Wijziging voorwaarden

16.1               PC Westlandservice is in alle gevallen gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen.

PC Westlandservice zal wederpartij tenminste een maand vóór inwerkingtreding van de

wijzigingen door middel van een kennisgeving per email of brief van de inhoud van de

wijzigingen in kennis stellen. PC Westlandservice zal de gewijzigde voorwaarden tenminste

een maand vóór inwerkingtreding daarvan op haar website publiceren. Partijen zijn gebonden

aan de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden.

16.2               Indien wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een door PC Westlandservice kenbaar

gemaakte wijziging van de algemene voorwaarden, is wederpartij gerechtigd binnen zeven

werkdagen na de in artikel 16.1 bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te

zeggen tegen de in de kennisgeving van PC Westlandservice genoemde datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking zouden treden.

 

Artikel 17 Opschorting

17.1           Iedere tekortkoming van wederpartij geeft PC Westlandservice het recht haar verbintenissen op te schorten of hetgeen wederpartij door middel van haar diensten openbaar maakt te blokkeren. Tevens zullen in die situatie voor die periode de gebruiksrechten van wederpartij zijn opgeschort. Wederpartij dient ook gedurende de periode dat PC Westlandservice haar rechten in de vorige volzin opgenomen uitoefent, haar verbintenissen na te komen.


Ar
tikel 18 Ontbinding

18.1               PC Westlandservice kan deze overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer:

18.1.1           het faillissement van de wederpartij wordt uitgesproken;

18.1.2           wederpartij surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;

18.1.3           wederpartij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een

substantieel deel daarvan verliest;

18.1.4           PC Westlandservice gegronde redenen  heeft te twijfelen aan het vermogen van wederpartij

(tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;

18.1.5           wederpartij de betalingstermijn heeft overschreden.

18.2               Door de ontbinding worden de vorderingen van PC Westlandservice terstond opeisbaar en

vervallen de verleende gebruiksrechten.


Ar
tikel 19 Overdraagbaarheid

19.1               De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst kunnen door wederpartij niet aan een derde worden geleverd of overgedragen.

19.2               PC Westlandservice is gerechtigd de rechten en plichten uit een overeenkomst over te dragen aan een derde partij onder de voorwaarde dat hetzij PC Westlandservice naast die derde zelf aansprakelijk blijft voor nakoming van de verbintenissen uit die overeenkomst, hetzij de overdracht geschiedt in het kader van de overgang van de door PC Westlandservice gedreven onderneming.


Ar
tikel 20 Overmacht

20.1               PC Westlandservice is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als  gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, gebreken in of uitval van apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten en energievoorzieningen, tekortkomingen van toeleveranciers van PC Westlandservice, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen en molest. Ieder der partijen is indien deze toestand tenminste 30 dagen voortduurt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

20.2                Indien PC Westlandservice ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan

wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren,

als  betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Ar
tikel 21 Bewijs

21.1               De logfiles en de overige  al dan niet elektronische administratie van PC Westlandservice leveren volledig bewijs op van de stellingen van PC Westlandservice, behoudens tegenbewijs.

21.2            Onder "schriftelijk" wordt in deze voorwaarden ook "in de vorm van elektronische tekst" verstaan.


Ar
tikel 22 Onverbindendheid

22.1            Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige  bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend  is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.


Ar
tikel 23 Aanvullende voorwaarden

23.1               Bij sommige producten en diensten van PC Westlandservice zijn er aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden gelden dan bovenop de algemene voorwaarden als  in deze algemene voorwaarden vernoemd en beschreven.


Ar
tikel 24 Rechts- en forumkeuze

24.1            Op de (rechts)verhouding tussen PC Westlandservice en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

24.2                Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij PC Westlandservice ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

PC Westland service
All rights reserved
Design by Merk Maatjes

DIENSTEN

ICT
VoIP telefonie
Glasvezeltechniek
Alarminstallaties
Kaspersky

CONTACT

PC Westland Service
Abeelstraat 10
2681 TB Monster

Email: info@pcwestlandservice.nl
Tel: 0174 - 723888